УСЛУГИ - Monitravel

MONI TRAVEL
ПЪТУВАНЕТО С НАС Е УДОВОЛСТВИЕ
Отиване към съдържанието

Главно меню:

УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ

Резервация
Отношенията между двете страни се уреждат с договор за транспортна услуга, по
определен от клиента маршрут и дата.
ПОТРЕБИТЕЛЯ заявява, матшрута на транспортната услуга и датата на пътуването,
писмено по факс, е-mail или лично в офиса на фирмата .
Резервацията се счита за валидна след внасяне на депозит.

Плащания

Плащането се извършва по банков път или в брой, по сметката на “МОНИ - ТРАВЕЛ”,
срещу издадена фактура.
Ако не е опоменато друго размерът на депозита е равен на 30% от цялата сума.
Внасянето на депозита се извършва в деня на подписването на Договора.
Окончателното плащане е минимум 2 дни преди пътуването.
Увеличението на цените е възможно при покачване цените на горивата или изменение
размера на таксите, свързани с пътуването, възникнали след подписването на
Договора.

Анулации

Ако ПОТРЕБИТЕЛЯ откаже заявеният автобус непосредствено преди пътуването,то той
дължи неустойка в размер на 30% от цялата сума.
В зависимост от срока за наемане, се определят анулациите без санкции.

Права и задължения на “МОНИ - ТРАВЕЛ”

“МОНИ - ТРАВЕЛ” се задължава да предостави на Потребителя, автобус или микробус
в пълна изправност, зареден с гориво и квалифициран шофьор.
“МОНИ - ТРАВЕЛ” се задължава в случай на повреда на упоменатия автобус или
микробус, преди осъществяването на конкретното пътуване, да предостави на
Потребителя друг автобус от същия клас.
“МОНИ - ТРАВЕЛ” не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на
Договора в случай на форсмажорни обстоятелства.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да използва автобуса или микробуса само във връзка с
предмета на договора.
ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да опазва предоставеното му транспортно средство по
време на пътуването и се задължава да заплати всички щети (ако има такива)
направени от пътниците .
ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да заплати договорената сума в определените срокове.
При надвишаване на километрите, ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да заплати разликата,
след подписване на протокол за изминати километри от двете страни.

Заключителни разпоредби

“МОНИ - ТРАВЕЛ” не предоставя транспортна услуга по маршрути, включващи
четвъртокласни пътища.
В съответствие с нормативните изисквания, преди отпътуването, от страна на
клиента трябва да бъде предоставен писмен списък с данни на пътуващите:/име,
презиме, фамилия/.
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню